Reservuar Salins

Igl emprem reservuar a Salins ei vegnius eregius igl onn 1931. Quei cun in volumen da 150 m3.  Igl onn 1998 ei la corporaziun "Fontauna Sogn Gions" sedecida da scarpar giu il vegl reservuar ed ereger in niev el medem liug. Quei reservuar da Salins ei vegnius construius ils onns 1998/99 sco implont sutterant da betun armau cun duas combras d'aua separadas. Quellas han ina tschaffada totala da 700 m3, 500m3 da quels per aua da beiber e 200 m3 per aua da stizzar fiug. Il surscul sesanfla sin 1510 m.s.m. Ella casa da sclusaduirs cun duas alzadas sesanflan tut ils conducts da bischels e las armaturas necessarias per il menaschi ed il telecamond, numnadamein la survigilaziun dalla fuostgadad, la preparaziun dall'aua, la clappa per l'aua da stizzar e la mesiraziun dil consum d'aua. Per motivs da segirezia e da qualitad ein las combras d'aua accessiblas mo cura ch'ellas ein vitas.L'aua da fontauna che vonza, vegn retenida cun in ventil special e duvrada dall'ovra Energia Alpina per producir electricitad.

Reservuar Bugnei

Gia igl onn 1911 ei igl reservuar en la Val Bugeni vegnius eregius. Quei denton mo cun in cuntegn da 60 m3. Duront decennis haveva quei reservuar memia pauca aua. Principalmein cun l'erecziun dil bogn en cun il svilup dil turismus han ins igl onn 1975 engrondiu il reservuar naven da 60 m3 sin 560 m3 ed tschaffau novas fontaunas. Ina emprema sanaziun ha giu liug ils onns 1991/92. Lu ei il baghetg vegnius isolaus externamein e tut l'ulteriura infrastructura tenor las novas perscripziuns dil cantun ein vegnidas exequidas. Cun quella caschun han ins era realisau ina lingia d'electricitad cun tensiun aulta entochen el reservuar. Cun in sistem da telecamond san ins arvar la reserva da fiug e survegn tut las indicaziuns dil reservuar electronicamein egl edifeci tecnic. Pli tard han ins indrizzau igl indrez da UV.

Igl onn 2023 ei el puspei vegnius sanaus. ... 

Reservuar Mila

Igl onn 1982 ei il reservuar a Pardatsch sur il vitg da Rueras vegnius eregius. Igl onn 1994 han ins sanau el per l'emprema gada. La gartischola han ins lu plazzau pli ault ed aschia haveva il reservuar in cuntegn da fiug da 389 m3 e da 106 m3 per aua da beiber. Cun la sanaziun dil reservuar a Salins han ins mess el pli bass. Aschia han ins puspei alzau il quantum da beiber sin 200 m3 e quel da fiug sbassau sin 295 m3

Reservuar Selva

Il reservuar sur Selva ei vegnius eregius igl onn 1926, quei cun in volumen da 25m3. Cun il barschament dil vitg da Selva igl onn 1949 eis ei semusau ora, che la reserva da fiug era memia pintga. Ins ha aschia eregiu igl onn 1951 in niev reservuar cun in volumen total 108 m3. Il reservuar da Selva ei vegnius sanaus ils onns 2019/20. Principalmein han las armaturas veglias cun ruina vegnidas remplazzadas cun fier da chrom. Era ein ussa las combras dil reservuar serradas giu cun preits da fier da chrom. Aria sa mo pli circular en il reservuar sur in filter ora. Plinavon han ins installau in indrez da mesirar il quantum d'aua. Quel ei colligiaus cun igl edifici a Sedrun. Naven da leu ora san ins era arver la clappa da fiug. Sco davos han ins sanau il tetg ed installau el reservuar cazzollas

Reservuar Tschamut

Il reservuar da Selva ei era vegnius sanaus ils onns 2019/20. Ussa las combras dil reservuar serradas giu cun preits da fier da chrom, quei tenor las perscripziuns dil cantun. Aria sa mo pli circular en il reservuar sur in filter ora. Plinavon han ins installau in indrez da mesirar il quantum d'aua. Quel ei colligiaus cun igl edifici a Sedrun. Naven da leu ora san ins era arver la clappa da fiug. Sco davos han ins sanau il tetg ed installau el reservuar cazzollas